Extensiva gröna tak

Sedumtak är ett bra exempel på extensiva gröna tak. Extensiva gröna tak är den lättaste och tunnaste formen av gröna tak och karaktäriseras av:

– tunna växtsubstrat
– låg kapitalkostnad
– torktålig vegetation
– låg skötselnivå

• De flesta extensiva tak är inte tillgängliga för vistelse så som intensiva är.
• För att minska den tyngd som ett extensivt tak har på byggnaden används en lättviktig typ av växtmedia som kallas substrat, i stället för jord.
• Växtsubstrat (oorganiskt material) används för att det inte kommer att brytas ner med tiden och behöva bytas ut.
• För extensiva tak används ett substratdjup mellan 2-15 cm